_
دسته بندی
_

مجموعه مقالات

_
دور های آموزشی
_

برگزاری دوره‌های تخصصی

_
سینا طب ژن آزما
_

از پژوهش تا آموزش

دانش برای زندگی بهتر

زمان هایی در نیویورک پرفروش ترین ها

بیوگرافی

_
همکاران سینا طب ژن آزما
_

تیم ما

کیت های تحقیقاتی

RNA Extraction kit | کیت استخراج RNA

_
اعضای هیات علمی
_

خانواده سینا طب ژن آزما

دکتر محمد امین طباطبایی فر

دکتر محمد امین طباطبایی فر

محقق

دکتر مهرداد زینلیان

دکتر مهرداد زینلیان

محقق