محیط کشت میکروبی EMB AGAR

تماس بگیرید

محیط کشت EMB agar  یا ائوزین متیلن بلو آگار یک محیط کشت انتخابی – افتراقی است. محیط کشت EMB agar برای جداسازی باکتری‌های گرم منفی روده‌ای است و رنگ‌های ائوزین و متیلن بلو با رشد میکروازگانیسم ها و تغییر pH در این محیط کشت باعث انتخابی عمل کردن این محیط کشت می‌شود همچنین سبب تمایز میکروارگانیسم‌هایی که توانایی تخمیر لاکتوز را دارند و آن‌های که فاقد این توانایی هستند, می‌شوند.

محیط کشتEMB AGAR و چطور کار میکند؟

محیط کشت EMB agar  یا ائوزین متیلن بلو آگار یک محیط کشت انتخابی – افتراقی است. محیط کشت EMB agar برای جداسازی باکتری‌های گرم منفی روده‌ای است و رنگ‌های ائوزین و متیلن بلو با رشد میکروارگانیسم ها و تغییر pH در این محیط کشت باعث انتخابی عمل کردن این محیط کشت می‌شود همچنین سبب تمایز میکروارگانیسم‌هایی که توانایی تخمیر لاکتوز را دارند و آن‌های که فاقد این توانایی هستند, می‌شوند.

اشیرشیا کلای کلنی های گرد و بزرگ که جلای سبز رنگ دارد تولید می کنند. غیر تخمیر کننده های لاکتوز کلنی های بی رنگ یا بنفش کم رنگ تولید می کنند، بعضی از تخمیر کننده های لاکتوز کلنی های بزرگتری که حالت موکوییدی و اغلب مرکزیت آنها بنفش هستند را تولید می کنند،سودوموناس ائوروژینوزا کلنی های بی رنگ تولید می کند. به طور معمول باکتری‌ها را به صورت خطی بر روی این محیط کشت,  کشت می‌دهند.

اکلای بر روی محیط کشت EMB agar
اکلای بر روی محیط کشت EMB agar

محیط کشت  Muller Hinton agar

محیط کشت Muller Hinton agar در ابتدا برای جداسازی گونه‌های بیماری‌زای نایسریا مورد استفاده قرار می‌گرفت و در حال حاضر بهترین محیط کشت برای آزمایش‌های معمول حساسیت ضد میکروبی است و یک محیط کشت استاندارد برای  Kirby-Baur تبدیل شده است زیرا محیط کشت Muller Hinton agar یک محیط کشت غیر انتخابی و غیر متمایز است و تقریبا تمام باکتری‌ها بر روی این محیط کشت رشد می‌کنند.

این محیط کشت حاوی نشاسته است که مواد سمی آزاد شده توسط باکتری‌ها را جذب می کند به طوری که با آنتی بیوتیک‌ها تداخل نداشته باشند.

محیط کشت Blood agar

محیط کشت Blood agar یک محیط کشت مغذی است و اکثر باکتری‌ها بر روی این محیط کشت رشد می‌کنند. سدیم کلرید برای حفظ فشار اسمزی به محیط کشت Blood agar افزوده می‌شود. یکی از مهمترین و بهترین کاربرد‌های این محیط کشت برای بررسی توانایی همولیز باکتری‌ها است. باکتری‌ها از این لحاظ به سه دسته آلفاهمولیتیک٬ بتا همولیتیک و گاما همولیتیک طبقه بندی می شوند.

بتا همولیتیک

حساسیت و ویژگی های محیط کشت سینا طب

ترکیبات موجود در محیط کشت‌های سینا طب ژن آزما به میزان مورد نیاز برای رشد باکتری‌ها بر روی این محیط کشت‌ها کافی بوده و به گونه‌ای است که سبب رشد باکتری‌های مختص آن محیط کشت و عدم رشد باکتری‌های دیگر می‌شود.

محیط کشت‌های سینا طب ژن آزما قیمت کلیه‌ی محیط کشت‌های شرکت سینا طب ژن آزما ۱۰۰۰۰ تومان است و نسبت به بقیه قیمت مناسب تری دارد.

محتویات

 1. ۵ درصد Pepton
 2. ۳ درصد عصاره مخمر
 3. ۵ درصد Agar
 4. ۵ درصد NaCl
 5. آب مقطر
 6. ۵ درصد خون گوسفند با pH حدود ۷.۴

کاربردها

از محیط‌های کشت جهت رشد باکتری ها, افتراق باکتری های از یکدیگر و همچنین انجام تست آنتی بیوگرام جهت بررسی حساسیت باکتری های مختلف نسبت به آنتی بیوتیک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شرایط نگهداری

طول عمر محیط‌هاي کشت تهیه شده به نوع اجزاء تشکیل دهنده محیط، نحوه نگهداري و ذخیره سازي هر کدام از اجزا آن‌ها بستگی دارد. تمامی محیط‌هاي کشت باید دور از نور نگهداري شوند٬ تابش نور به محیط‌هاي کشت موجب تشکیل مواد باکتریواستاتیک و باکتریوسید مانند پراکسیداز می‌گردد. طول عمر اغلب محیط‌هاي کشت پلیتی در دماي 4 درجه سانتی گراد یک هفته می‌باشد ، ولی اگر در داخل کیسه هاي پلاستیکی به گونه‌اي بسته‌بندي شوند که هوا داخل آن‌ها نفوذ نکند، تا 4-3 هفته قابل مصرف هستند. طول عمر محیط‌ کشت‌های حاوي آنتی بیوتیک به پایداري آنتی بیوتیک موجود در آن بستگی دارد. در مجموع، محیط کشت‌هاي حاوي آنتی بیوتیک را در مدت یک هفته باید مصرف کرد. از سوي دیگر با گذشت زمان این گونه محیط کشت‌ها رطوبت خود را از دست داده و به دلیل افزایش غلظت آنتی بیوتیک، قدرت انتخابی آن‌ها افزایش می‌یابد. پلیت‌ها را باید قبل از مصرف به دماي اتاق رساند. اگر پلیت محیط کشت بیش از 8 ساعت در دماي اتاق باقی بماند براي مصرف مناسب نمی‌باشد.

هشدار و اقدامات احتیاطی

 • تمامی محیط کشت‌ها باید به دور از تابش نور باشد.
 • نباید بیش از ۸ ساعت در دمای اتاق باقی بمانند.
 • باید در دمای ۴ درجه نگهداری شوند.
 • در صورت نگهداری درون کیسه پلاستیک و در دمای ۴ درجه به گونه‌ای که هوا به داخل آن نفوذ نکند تا ۳-۴ هفته قابل مصرف هستند.
 • محیط کشت‌های حاوی آنتی بیوتیک را در مدت یک هفته باید مصرف کرد.
 • نگهداری باید به گونه ای باشد که محیط کشت رطوبت خود را از دست ندهد و در صورت از دست دادن رطوبت به دلیل بهم خوردن غلظت ترکیبات محیط کشت قابل استفاده نیست.

کنترل کیفیت

 • از لحاظ ظاهری محیط کشت دچار شکستگی یا آسیب دیدگی نشده باشد.
 • Agar موجود در محیط کشت دچار یخ زدگی و یا ذوب شدگی نشده باشد.
 • محیط کشت درون پلیت به صورت ناصاف  یا زیاد و کم پر نشده باشد.
 • بر روی سطح محیط کشت تغییر رنگ و یا همولیز ایجاد نشده باشد.
 • عدم وجود حباب , رطوبت اضافی یا از دست رفتن آب و رسوب.

مراجع علمی

 1. Rodriguez, Jhojailith, et al. “Evaluation of three alternatives cost-effective culture media for Mycobacterium tuberculosis detection and drug susceptibility determination using the microscopic observation drug susceptibility (MODS) assay.” Tuberculosis137 (2022): 102273.‏
 2. Zomorodian, Kamiar, et al. “Analysis of beta-hemolysis in human blood agars by Streptococcus pyogenes.” Journal of microbiological methods85.3 (2011): 233-234.‏
 3. Bale, Martha J., Carol Yang, and Michael A. Pfaller. “Evaluation of growth characteristics on blood agar and eosin methylene blue agar for the identification of Candida (Torulopsis) glabrata.” Diagnostic microbiology and infectious disease28.2 (1997): 65-67.‏
 4. Monsen, T., et al. “Mueller–Hinton agar is superior to PDM blood agar for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus.” Clinical microbiology and infection9.1 (2003): 61-64.‏