مدرسه تابستانی مولکولی CTGA – 1402

تومان3.800.000

دسته:

توضیحات تکمیلی

کارگاه ها

کارگاه جامع تکنیک های مولکولی
کارگاه جامع سیتوژنتیک
کارگاه جامع بیوانفورماتیک NGS