ریزماهواره (MS)، که به آن تکرارهای پشت سر هم کوتاه (STRs) نیز می‌گویند، متشکل از توالی‌های تکراری است که زمانی که سیستم تعمیر بد جفت شدگی به درستی کار نمی‌کند (dMMR) سبب تغییر طول و در نتیجه ناپایداری می‌شود.

ترمیم عدم تطابق DNA سیستمی برای تشخیص و ترمیم درج، حذف و ترکیب نادرست بازهایی است که می تواند در طول همانندسازی و DNA نوترکیب ایجاد شود.

آزمایش MSI طول ریزماهواره‌های DNA خاصی را از نمونه تومور بررسی می‌کند تا ببیند به عنوان معیاری برای ناپایداری طولانی‌تر یا کوتاه‌تر شده‌اند.

MSI توسط نشانگرهای نوکلئوتیدی به سه نوع شناسایی شد: ناپایداری ریزماهواره بالا (MSI-H)، ناپایداری ریزماهواره کم (MSI-L) و پایداری ریزماهواره (MSS). در حال حاضر، تحقیقات بالینی تمایل دارد MSS-L و MSS را به عنوان یکسان طبقه بندی کند.

MSI  ارتباط نزدیکی با سرطان کولورکتال (CRC) دارد و همچنین برخی مطالعات دیگر نشان می‌دهند که ناپایداری ریزماهواره در سرطان معده، سرطان سینه، سرطان پروستات، کلانژیوکارسینوما، کارسینوم آندومتر و غیره نیز دیده می‌شود.

تشخیص زودهنگام MSI برای پیش آگهی و درمان MSI اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر، مشخص شده است که بین تومور مرتبط با MSI و فنوتیپ بالینی همبستگی خاصی وجود دارد که می‌تواند به‌موقع توسط MSI در بیماران پرخطر MSI شناسایی شود. همچنین، تجزیه و تحلیل MSI به عنوان یک نشانگر یا بیومارکر زیستی برای پیش آگهی و پاسخ ایمنی و برخی از داروهای شیمی درمانی خاص که می تواند برای درمان بیماران MSI استفاده شود، کشف شده است. بی‌ثباتی ریزماهواره بالا (MSI-H) در بافت تومور یکی از علائم بارز سندرم لینچ است که شایع‌ترین علت سرطان ارثی کولورکتال (کولون) است.

کیت آنالیز MSI شرکت سینا طب ژن آزما یک روش مبتنی بر PCR مولتی پلکس فلورسنت با پنج نشانگر مونوکلئوتید برای تشخیص ناپایداری ریزماهواره است که نشان‌دهنده کمبود تعمیر عدم تطابق (dMMR) است.

کیت آنالیز CTGA MSI برای اولین بار در ایران با حساسیت و ویژگی بالا ساخته شده است.

مقالات:

  1. Intl Journal of Cancer – 2019 – Nikanjam – Relationship between protein biomarkers of chemotherapy response and microsatellite status, tumor mutational burden and PD-L1 expression in cancer patients
  2. Cancer Cell International – 2020 – Kai Li – Microsatellite instability a review of what the oncologist should know