BP 100 DNA Ladder | مارکر وزن مولکولی DNA

تماس بگیرید

  • مارکر وزن مولکولی DNA یا DNA Ladder سینا طب
  • BP 100 DNA Ladder
دسته:

DNA ladders یا نشان گر ژنتیکی و چطور کار میکند؟

DNA ladders محلولی از مولکول‌های DNA با طول‌های مختلف است که در الکتروفورز ژل آگارز یا آکریل آمید مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این محلول به‌عنوان مرجعی برای تخمین اندازه مولکول‌های DNA با طول ناشناخته که با روش الکتروفورز از یکدیگر جدا شده‌اند استفاده می‌شود. در تکنیک الکتروفورز، بعد از خاموش ‌کردن منبع برق، باند مولکول‌های DNA در اندازه‌های مختلف بر روی ژل نمایان می‌شود که جهت تعیین اندازه باند نمونه باید از یک مارکر و یا در اصطلاح (Ladder) به‌عنوان استاندارد تعیین اندازه استفاده شود؛ بنابراین به کمک لدر می‌توان اندازه باندهای نمونه را ارزیابی کرد.

  • مارکر وزن مولکولی DNA یا DNA Ladder سینا طب
  • BP 100 DNA Ladder

دستورالعمل ها و اسناد فنی مربوطه سایز مارکر

برای هر تست بین 2 تا 5 میکرولیتر بسته به رنگ فلورسان ژل استفاده شود.

شرایط نگهداری

برای کوتاه مدت در دمای 2 تا 8 سانتیگراد و برای بلند مدت در 20- درجه سانتیگراد نگهداری شود

هشدار و اقدامات احتیاطی

از رقیق کردن و اضافه کردن برخی موادی که وزن ها را غیر معتبر می کنند خودداری شود.