Mastermix PCR 2X | مستر میکس قرمز 2X

تماس بگیرید

مسترمیکس قرمز 2x شرکت سینا طب ژن آزما حاوی آنزیم Taq پلیمراز با کیفیت بالا است که در غلظت 2x بهینه شده است. این مسترمیکس حاوی رنگ بوده و هنگام کار الزامی به افزودن سایبرگرین نیست, همچنین درصورتی که از پرایمر های مناسب استفاده کنید عاری از محصولات غیراختصاصی و ایجاد اسمیر می‌باشد.

مستر میکس قرمز 2X و چطور کار میکند؟

مسترمیکس PCR ترکیبی از معرف‌های PCR در غلظت‌های بهینه است که اغلب شامل Taq پلیمراز، dNTP، بافر و MgCl2 است. مبنای مسترمیکس PCR واکنش PCR, آنزیم Taq پلیمراز می‌باشد. این آنزیم از باکتری ترموس آکواتیکوس که مقاومت بالایی نسبت به گرما دارد و در دماهای بالا پایدار هستند. استفاده از مستر میکس PCR ریسک آلودگی و خطاهای احتمالی  pipetting را کاهش می‌دهد و همچنین از خطاهای احتمالی در ساختن مسترمیکس جلوگیری می‌کند.

PCR (Polymerase Chain Reaction یا واکنش زنجیره ای پلیمراز) تکنیکی است جهت تکثیر و تقویت ناحیه یا قطعه خاصی از DNA که می‌تواند یک ژن واحد قسمتی از ژن یا توالی غیر کد کننده باشد.

مستر میکس قرمز 2X سینا طب

مسترمیکس قرمز 2x شرکت سینا طب ژن آزما حاوی آنزیم Taq پلیمراز با کیفیت بالا است که در غلظت 2x بهینه شده است. این مسترمیکس حاوی رنگ بوده و هنگام کار الزامی به افزودن سایبرگرین نیست, همچنین درصورتی که از پرایمر های مناسب استفاده کنید عاری از محصولات غیراختصاصی و ایجاد اسمیر می‌باشد.

 

حساسیت‌ها و ویژگی‌ها

 • حضور حداقل 200 کپی از الگوی اولیه
 •  تقویت محصولات نهایی با حدود 3000 جفت باز
 • در صورت استفاده از آغازگر های مناسب عاری از محصولات غیر‌اختصاصی و اسمیر.

دستورالعمل ها و اسناد فنی مربوطه

اساس کار

مسترمیکس PCR هنگام افزوده شدن به نمونه ها به مولکول های DNA دو رشته‌ای متصل می‌شود.

در طی واکنش PCR آنزیم Taq پلیمراز توالی های هدف را تکثیر کرده و قطعات جدید تولید می‌شوند در این مرحله رنگ موجود در مسترمیکس PCR به هر کدام از قطعه های تولید شده متصل می شود و در نهایت نور فلورسانس به نسبت میزان تکثیر و تولید قطعات DNA دو رشته‌ای افزایش می‌یابد.

محتویات

 1. آنزیم‌
 2. بافر
 3. MgCl2
 4. dNTP
 5. آب بدون نوکلئاز

 

کاربردها

جهت تقویت و افزایش تعداد کلیه‌ی الگوهای پروکاریوتی و یوکاریوتی به دست آمده از انواع نمونه‌ها

شرایط نگهداری

 • کوتاه مدت در 2 تا 8 درجه سانتیگراد
 • بلند مدت در 20- درجه سانتیگراد

هشدار و اقدامات احتیاطی

 • اجتناب از انجماد و ذوب های مکرر
 • اجتناب از ذخیره سازی در 80- درجه سانتیگراد
 • حداقل حجم نهایی هر تست 15 میکرولیتر