• دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی
  • دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Dr.M.Amin-Tabatabaiefar2.jpg
دکتر محمد امین طباطبایی‌فر
عضو هیئت مدیره